Vedtekter

Vedtekter for Skaun frivilligsentral Vedtatt 15. mars 2011 

Formål

 

Skaun frivilligsentral skal:

 

  • være en lokalt forankret møteplass og brobygger mellom engasjerte enkeltmennesker fra alle aldersgrupper, lag/foreninger og det offentlige.
  • opptre som katalysator for ideer og forslag, samt bidra til å styrke og fremheve frivillig arbeid og nettverksskapende tiltak i Skaun kommune.
  • stimulere til læring, utvikling og økt kontakt.
  • utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. 

Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet og ikke erstatte offentlige oppgaver.

 

Eierskap/organisering

 

Skaun frivilligsentral eies av Skaun kommune. Rådmannen ansetter og har arbeidsgiver og arbeidslederansvar for daglig leder. Årsmøtet er sentralens øverste myndighet. Årsmøtet vedtar vedtekter for sentralen. 

 

 

Økonomi og drift

 

Skaun frivilligsentral skal drives innenfor økonomiske rammer vedtatt på årsmøtet, og etter føringer fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD). Beslutninger som kan få økonomiske konsekvenser for frivilligsentralen kan bare fattes etter samtykke fra Skaun kommune. Søknad om finansiering fra KUD sendes hvert år innen vedtatte tidsfrister. Rammene for tilskudd fra KUD fastsettes i statsbudsjettet og tilskuddet skal dekke deler av lønnskostnader for daglig leder.

 

Årsmøtet

 

Kommunestyret, delegert til HOKU, Helse, oppvekst og kulturutvalget, settes som årsmøte. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert år. Daglig leder har ansvar for å innkalle kommunestyret til årsmøte med minimum 3 ukers varsel. Som vedlegg til innkallingen oversendes styrets regnskap, årsberetning, samt budsjett og handlingsplan.

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

·         Vedtekter og vedtektsendringer

·         Årsberetning

·         Revidert regnskap

·         Handlingsplan og budsjett

·         Innkomne forslag

Det skal føres årsmøteprotokoll.

 

Styret

 

Styret består av 5 medlemmer.  Styret har ansvar for å sette ned en valgkomité eller på andre måter sørge for 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer til styret. Kommunestyret velger 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i forbindelse med kommunevalget, eller når det av andre årsaker er nødvendig med nyvalg i valgperioden. Styret konstituerer seg selv. Det bør ikke skiftes ut mer enn tre medlemmer årlig.

 

Styret er frivilligsentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret har det overordnede økonomiske ansvaret for frivilligsentralens drift innenfor vedtatt budsjett. Styret har ansvar for frivilligsentralens regnskap, budsjett og handlingsplan. Styret representerer frivilligsentralen utad.

 

Innen tidsfristen satt av departementet skal styret sende regnskap, rapport om årlige aktiviteter og oversikt over antall frivillige, brukere og årsverk til KUD.

 

Daglig leder

 

Daglig leder har ansvar for den daglige driften i samarbeid med styret og i samsvar med retningslinjer og vedtekter. Ansvaret omfatter også utarbeidelse av budsjettforslag og årsberetning. Arbeidstid og arbeidsforhold er som for de øvrige ansatte i Skaun kommune. Det er utarbeidet egen arbeidsinstruks for daglig leder. 

 

 

Frivilligforum

 

Frivilligforum gjennomføres minst en gang pr år innen utgangen av desember. Bekjentgjøring skjer via Skaunportalen og ved oppslag, samt direkte innkalling til frivillige. Frivilligforum er åpent for alle innbyggerne og alle lag/foreninger i kommunen. 

 

Frivilligforum skal behandle handlingsplanen for neste års aktiviteter og sende denne som innstilling til styret. Frivilligforum kan komme med forslag på styremedlemmer til styret. Disse velges på grunnlag av personlig interesse, ikke som representanter for bestemte organisasjoner. 

 

 

Vedtektsendringer

 

Det er årsmøtet som vedtar vedtektene og endringer av disse. Endringer i vedtektene må ligge innenfor lover og retningslinjer for drift av frivilligsentraler fastsatt av departementet.  

 

 

Sosiale media

2021 © Skaun frivilligsentral